TBV Resmi Senedi

BÖLÜM I

VAKFIN ADI
Madde 1) ‘’Türkiye Bilişim Vakfı’’ adında bir vakıf kurulmuştur. Söz konusu Vakıf, işbu Resmi Senette bundan sonra sadece ‘’Vakıf ‘’ sözcüğüyle anılacaktır.

MERKEZ ve ŞUBELER
Madde 2) Vakfın merkezi Büyükdere caddesi 193, 80640 Levent, İstanbul adresindedir. Ancak Yönetim Kurulu, Önceden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bilgi vererek Genel Merkez’in başka bir yere taşınmasına karar verebilir. Yönetim Kurulu, yetkili mercilerden izin alarak Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve Vakfa işlerinin yürütümünde yardımcı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, bürolar ve şubeler açabilir.

VAKFIN AMAÇ ve HİZMET KONULARI
Madde 3) Vakfın ana amacı; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için altyapının oluşturulabilmesine katkıda bulunmak ve bilişim sektörünün ekonmideki payının arttırılması için, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinde bulunarak ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamak için uğraş vermektir.
Vakfın ana amacına ulaşmak için gerekli yasal izinler alınarak yapacağı başlıca çalışmalar ve etkinlikler şunlardır:
a. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması ve sanayi ötesi toplum olmaya yönelen ileri ülkeler düzeyine çıkılması için her konuda bilişim sektörünün tüm kesimlerinin destek ve katkısını arttırıcı işbirliğini geliştirmek,
b. Türk bilişim endüstrisinin uluslararası rekabet gücüne sahip olması için stratejiler belirlemek ve benimsenen stratejileri korumak ve geliştirmek. Uygulama alanları geniş olan bilişim teknolojilerinin gelişmesini özendirmek ve endüstriyel sektörler ile bilimsel ortamlar arasındaki sınırları açmak,
c. Toplumun, olası kullanıcıların ve üreticilerin bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak ve oluşan bilincin yaygınlaşmasını sağlamak. Değişen gereksinimlere çabuk uyum gösteren, eğitim kadro ve olanaklarını buna göre ayarlayabilen nitelikte gelişmiş kurumların oluşmasını sağlamak. Bilişimle ilgili olarak gereken her tür ve düzeydeki eğitim etkinliklerini destekleyici fonlar ve uzmanlaşım sağlayarak bilişim endüstrisinin insangücüyle ilgili alt yapısını geliştirmek,
d. Ülkenin araştırma-geliştirme etkinliklerini yaygınlaştırmak amacıyla gerekli bilişim altyapısını oluşturmak için çalışmalar yapmak, bu konuda ülke içinde ve Türkiye ile dış ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak,
e. Türk bilişim endüstrisinin özellikle yazılım alanında gelişmesini sağlamak, bu amaçla ilgili araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını desteklemek ve elde edilecek verileri endüstrinin gereksinimlerine sunmak, laboratuvarlar kurmak ve işletmek,
f. Bilişimle ilgili hukuk sorunlarının giderilmesine dönük yönlendirici ve bilişim hukukunun ülke hukuk sistemiyle bütünleştirilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
g. Ekonomik ve sosyal uyarıcı gücü yüksek, ülkenin bilişim altyapısına yönelik projeler üretmek, uygulamak ya da üretilip uygulanmasını sağlamak,
h. Türk endüstri kuruluşları ile yüksek öğretim kurumları, bilimsel ve teknik araştırma kurumları ve çeşitli kamu ve özel sektör araştırma kurumları ve çeşitli kamu ve özel sektör araştırma birimleri arasındaki bağları güçlendirerek, bu konuda gerekli ilişkileri sağlamak ve bilim çevrelerini endüstrinin gereksinimleri konusunda bilgilendirmek,
i. Öncelikle ülke çıkarına yönelik bilişim standartlarının yurtdışında ve yurtiçinde geçerliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.j. Öngörülen amaçlara ulaşmak için Vakıf’a gelir sağlamak üzere gösteri, yarışmalar, toplantılar ve sosyal etkinlikler ile yayıncılık çalışmaları düzenlemek.
k. Öngörülen çalışmaları gerçekleştirmek için gerekli teknik gereçler, donanım ve yazılım araç ve malzemelerini, ihtiyaca göre yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağlamak.
l. Vakıf amacına uygun etkinlikleri sürdürmek, yönetimlerini sağlamak üzere arazi ve arsalar alarak, bunlar üzerinde gerekli tesis ve binaları inşa etmek ya da ettirmek. Aynı amaçla tesis ve yapılar satın almak ya da kiralamak.
Vakıf, amaçları doğrultusunda öngörülen hizmetleri yerine getirirken, çalışmalarını, kamuya açık biçimde yürütmeyi ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etkilerde bulunacak düzeyde gerçekleştirmeyi amaçlar.

VAKFIN HUKUKSAL DURUMU
Madde 4) Vakıf, kendi Yönetim Kurulu’ndan başka hiç bir yere bağlılığı bulunmayan, bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur.
Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup her türlü yasal denetime açıktır.
Vakıf, siyasetle uğraşmaz ve siyasal amaçlar için kullanılmaz.

VAKFIN HUKUKSAL İŞLEMLER YETKİSİ
Madde 5) Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında tutar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara; bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiraya vermeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satınalma ve diğer yollardan malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya; aynı amaç doğrultusunda etkinlik gösteren kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımlarda bulunmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve Türkiye ile dış ülkeler arasında Vakfın amacı konusundaki işbirliğini gerçekleştirmek için yasal izin alındığında, yurtdışındaki kurum, kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardan ve devletten ve kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amacına uygun yıl içinde harcanmak kaydıyla ya da ana paranın korunması ve gelirinin amaca özgüllenmesini öngören malvarlığına ek fon tesisi gibi şartlı bağışları kabule, amaçlarına harcayacağı masrafların karşılığı gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, bu hakları kullanmak, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve çeşiti güvencelrri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak tesisler, iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, maledinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46. Maddesinde belirtildiği üzere yetkilidir.Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini, 903 Sayılı yasa ve yasaklanan yönlerde ve amaçlarda kullanamaz.

 

BÖLÜM II

Mali HükümlerVAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 6) Vakfın kuruluşundaki mal varlığı, kurucular tarafından vakfa özgülenen 4.000.000.000 (dört milyar)-TL.’dır.
Vakfın kuruluşundan sonra yapılacak bağışlar, mal varlığına eklenir.

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI
Madde 7) Vakfın gelir kaynakları :
a. Yıllık plasman gelirleri,
b. Yerli, yabancı veya uluslararası resmi ya da özel kuruluşlar ile gerçek tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak amaca uygun şartlı ve şartsız, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan nakit, taşınır ve taşınmaz bağışlar ve yardımlar,
c. İşbu Resmi Sened’in 5. Maddesinde belirtilen tasarruf ve işlemlerden elde edilecek gelirler,
d. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler,
e. Vakfın sahibi ya da ortağı bulunduğu iktisadi işletme ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
f. Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarıyla menkul değerlerinden elde edilecek kira, irrat, faiz ve temettürler ile bunların satışından elde edilen gelirler.
g. Gösteriler, yarışmalar, her türlü toplantılar ve sosyal etkinliklerden sağlanan gelirler,
h. Yayımcılık gelirleri,
i. Vakfın amacına uygun çeşitli banka gelirler.
j.Vakıf Yönetim Kurul’nun belirlediği oranlarda yıllık üyelik aidatı gelirleri.

MALİ UYGULAMA
Madde 8) a. Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin %20 sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan %80’ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularına özgülemeye zorunludur
b. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü, Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere özgülenebilir.
c. Vakfın, amaç ve hizmet konularına özgülediği ödenekleri, çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süreyle bir fonda tutulabilir.
d. Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülenen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.
e. Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri, tasdikli olarak tutar ve Vakfın muhasebe kayıtları ‘’Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ne uygun biçimde düzenlenir.
f. Vakfın amaç ve hizmet konuları gelir kaynaklarının elverişliliği oranında sıraya konularak uygulama yapılır.
g. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük’ün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim ve idare masrafları ile Vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakıf gelirinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

YEDEK AKÇE
Madde 9) Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %5’i oranında yedek akçe ayrılır.
Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılamıyacak durumda olursa, Yönetim Kurulu kararıyla gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.
Yedek akçe karşılıkları aktifte en iyi yararlanılacak biçimde menkul kıymetler kaşılığında tutulur. Vakfın kuruluşlarından başlamak üzere onuncu yılda, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında, oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse, yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa, aynı biçimde yedek akçe ayrılması sürdürülür ve izleyen her beş yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

PLASMAN PLANI
Madde 10) Vakfın varlığına ek olarak bağışlanan paralarla, yıllık net gelirden ayrılan yedek akçeler, gelecekteki hizmetler için toplanan bağışlar ile uzun süre harcanamayacak gelir fazlası, günün ekonomik koşullarına göre Vakfa en güvenilir ve en yüksek geliri sağlayacak biçimde Yönetim Kurulu kararıyla değerlendirilir.

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK
Madde 11) Vakıf amaç ve hizmet konularına özgülenmiş olup da vakfetme, bağışlama ve satın alma youyla Vakıf mal varlığına geçmiş bulunan değerler, ekonomik değer ve rantabilitesini büyük ölçüde ve sürekli olarak yitirme durumuna düşerse, Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla 903 Sayılı yasadaki yöntem ve ilkelerle satılabilir.

 

BÖLÜM III

Örgüt ve Yönetim VAKIF ORGANLARI
Madde 12) Vakfın başlıca organları şunlardır:
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Yürütme Kurulu,
4. Denetim Kurulu
5. Genel Sekreterlik,
Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın izlediği amaçların gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak üzere geçici ya da sürekli kurul, komite ya da komisyonlar kurulabilir ve bunlarda profosyonel kişileri de görevlendirilebilir.

GENEL KURUL’UN OLUŞUMU
Madde 13) Genel Kurul:
a. Vakıf Sened’inin altında imzaları bulunan kurucu üyelerden,
b. Vakfın kuruluşundan sonra Vakfın izlediği amaçlara bilgi, deneyim ve hizmetleriyle katkıda bulunarak ya da bulunacağı anlaşılarak Vakfın varlığına her yıl Genel Kurul’ca belirlenen miktarda taşınır ya da taşınmaz mal ya da para bağışlayan gerçek veya tüzel kişilerden,  Yönetim Kurulu’nca önerilerek Genel Kurul’ca kabul edilenlerden,c. Vakfa ya da bilişim teknolojisine olağanüstü hizmet veya katkılardan dolayı Yönetim Kurulu’nca onur üyeliği verilenlerden oluşur.
Vakfın kurucuları ya da Vakfa bağışta bulunmak suretiyle Genel Kurul üyeliğini kazanan gerçek kişiler; vefatları, görev yapamaz duruma gelmeleri, hastalıkları ve çekilmeleri halinde kendi yerlerine, kimin geleceğini belirlemek için en az iki adayın adını kapalı zarf içinde genel Sekreterliğe verirler. Bu zarf, verenlerce her zaman değiştirilebilir. Genel Kurul üyeliklerinde yukarıda sayılan nedenlerle bir boşalma olduğunda, boşalan üyelik için gösterilen bu iki adaydan biri genel Kurul kararıyla Genel Kurul üyeliğine seçilir.
Yukarıda anılan Genel Kurul üyelerinin, sözü edilen aday belgesini bırakmamaları durumunda, üyeliklerinin son bulmasında yerlerine Genel Kurulca, Vakıf amaçlarına katkıda bulunmuş ya da bulanacağına inanılan kişiler seçilir.

GENEL KURUL TOPLATILARI
Madde 14) Genel Kurul her yıl, yılın ilk üç ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü durumlar ile Genel Kurul üyelerinin en az 1/3’ünün yazılı teklifi üzerine ya da Denetim Kurulu’nun oybirliğiyle alacağı karar yoluyla Genel Kurul, en geç iki ay içinde Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Toplantı gündemi ve tarihi, toplantının saati ve yeri toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur.
Genel Kurul, üye sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa Genel Kurul bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Toplantılarda aranacak karar yeter sayısı, olağan çoğunluktur. İşbu senette belirlenen belli durumlarda ise, özel yeter sayısı aranır.
Toplantının yönetimi için Genel Kurul kendi arasından bir başkan ile iki sekreter seçer.

GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ
Madde 15) Genel Kurul, alttaki kararları alma yetkisine sahiptir:
a. Vakıf senedinde değişiklik yapmak,
b. Vakfın sona ermesine ilişkin kararları almak,
c. Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
d. Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
e. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık çalışma raporlarını, vakıf bilançosunu ve bütçesini inceleyerek karara bağlamak.
d. Denetim Kurulu Raporunu inceleyerek karara bağlamak.

YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU
Madde 16) Yönetim Kurulu, Vakfın yönetim ve temsil organı olup otuzüç asil ve onbeş yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süre için genel Kurul tarafından ve kendi üyeleri arasından ya da dışarıdan seçilir. Bunlardan görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Yeni üyeler göreve başlayana kadar eski üyeler görevlerini sürdürürler. Süre doldurmadan ayrılan üyenin yerine geçen yedek üye eksik kalan süreyi tamamlar.
Yönetim Kurulu, bu Senet gereğince oluşumundan sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile Vakıf Başkanını ve Vakıf Başkan Yardımcısını seçer. Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı görevi yapmış üyeler, aynı görevlere yeniden seçilebilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 17) Yönetim Kurul en az üç ayda bir toplanır. Bu olağan toplantılar dışında Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yürütme Kurulu, önemli nedenler ortaya çıktığında Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı yirmibir kişidir. Aşağıda belirtilenler dışında kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Vakfın sona ermesine, Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin genel Kurul onayına sunulacak kararlar ve gerektiğinde dağıtılmasına ilişkin karar için en az yirmibeş üyenin olumlu oyu gerekir.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 18) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorunlu olup, alttaki görevleri yerine getirir:
a. Vakfı, amaçlarına ve yasalara uygun biçimde yönetir, genel Kurulun aldığı kararları uygular,
b. İşbu Sened’in 5. Maddesi uyarınca, Vakfın yetkili olduğu her türlü hukuksal işlemleri yerine getirir,
c. Yürütme Kurulu üyelerini seçer,
d. Vakfın amacına uygun şirketler kurar, ortak olur ve ayrılır, Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar verir, Vakıf gelirlerinin arttırılmasına ilişkin yatırımlar yapar,
e. Vakfın amacına ulaşması için her türlü girişimde bulunur; yasal koşullara uymak kaydıyla yurt içinde ve dışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapar; şubeler, bürolar açar ya da temsilci görevlendirir,
f. Vakfın yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlar ve onay için Genel Kurul’a sunar, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapar ve uygular. Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yılla ilgili raporları inceleyip gereğini yapar, ödeme yöntemlerini belirler ve harcamaları yapar,
g. Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlar, gerektiğinde Vakıf lehine dava açar, leh ve aleyhte davaları izler, sulh ve feragate karar verir,
h. Vakıfta çalışacak personelin ve Yönetim Kurulu’nca oluşturulacak kurul, komite ya da komisyonlarda görev yapacak profesyonel kişilerin çalışma düzeni, ücretleri, işe alınması, işten çıkarılmasıyla ilgili kuralları belirler,
i. Vakfın çalışma ilke ve önceliklerini belirleyecek, yönetmelikler düzenler ve değiştirir,
j. Vakfın amacına uygun olan çalışma alanlarını ve çalışma alanlarının sorumluluklarını belirler, yürütmesini ve sonuçlandırılmasını denetler.
k. Vakfın amacıyla ilgili araştırmalar yapar, yaptırır ve yayınlar; bunların ilgililere iletilmesini sağlar. Kamuoyunu oluşturmak için gerekli çalışmaları yapar, özendirici ödüller verir, aynı amaç doğrultusunda etkinlik gösteren kurum ya da kuruluşlara yardımlarda bulunur,
l. Genel Kurul toplantılarını düzenler, çağrı yapar, gündem belirler,
m. Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerinin yerine, yedek üyelerden bir ay içinde atama yapar.
Yönetim Kurulu kendisine ait yetkileri, uygun gördüğü ölçüde yasalar ve bu Senet gereğince, Yürütme Kurulu ya da genel Sekreter’e devredebilir.

YÜRÜTME KURULU’NUN OLUŞUMU
Madde 19) Yürütme Kurulu en az yedi kişiden oluşur.
Yürütme Kurulu üyeleri iki yıl süre için Yönetim Kurulu tarafından ve Genel Kurul veya Yönetim Kurulu üyeleri arasından ya da dışarıdan seçilir. Bunlardan görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Yeni üyeler göreve başlayana kadar eski üyeler görevlerini sürdürür. Süre dolmadan ayrılan üyenin yerine Yönetim Kurulu yeni üye seçer. Bu durumda yeni üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulunun seçilen üyelerine ek olarak, doğal üyesi ve başkanıdır.

YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI
Madde 20) Yürütme Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yürütme Kurulu’nun toplantı yeter sayısı beş kişidir.

YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 21) Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olup alttaki görevleri yerine getirir:
a. Yönetim Kurulu’nun kendisine devrettiği görevleri yürütür ve aldığı kararları uygular,
b. Yönetim Kurulu gündemine alınmasında yarar görülen konuları saptayarak Yönetim Kurulu’na sunar.
c. Vakfın olağan işlerini yürütür.

DENETİM KURULU’NUN OLUŞUMU
Madde 22) Denetim Kurulu, Vakıf Genel Kurulu’nu oluşturan üyeler arasından iki yıl süreyle seçilir ve üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi dolan denetçiler yeniden seçilebilirler.
Denetim Kurulu, kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

DENETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 23) Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri altta gösterilmiştir:
a. Her üç ayda bir defterler ve belgeler üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyeceği otrak raporu Yönetim Kurulu’na vermek,
b. Her yıl bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu düzenleyeceği ortak raporu Genel Kurul’a sunmak,
c. Yıllık bütçe ve plasman planı hakkında görüşlerini ortak bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,
d. Gerektiğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak.

GENEL SEKRETERLİK
Madde 24) Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve Vakıf personelinden oluşur. Genel Sekreter ve vakıf personeli, Yönetim Kurulu’nca atanır ve işine son verilir.
Genel Sekreter, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu’nca verilen yetki sınırları çerçevesinde Vakfın temsili, tanıtımı, amaçlarının kamuoyuna duyurulması, yazışmalarının, amacın gerçekleştirilmesine ilişkin çeşitli işlemlerin yapılması ve günlük işlerin yürütülmesi Genel Sekreter’in sorumluluğundadır.
Genel Sekreter, oy hakkı bulunmaksızın, Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir.

ÜCRETSİZ ÇALIŞMA İLKESİ
Madde 25) Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine, görev ve çalışmalarından ötürü herhangi adla herhangi bir ücret ödenmez. Ancak bu üyelerin görevleriyle ilgili olarak yaptıkları yasal ve belgesel giderler karşılığında kendilerine ödemede bulunur.

 

BÖLÜM IV

Vakfın Sona Ermesi SONA ERME NEDENLERİ
Madde 26) Vakıf, ancak Vakfın varlığını sürdürmesinde yarar olmayacağı anlaşılır ya da izlenecek amaçların gerçekleşmesine olanak veremeyecek ölçüde yoksullaştığı kanısına varılırsa, Genel Kurul kararıyla sona erdirilir.
Böyle bir durumda Vakfın dağıtılmasına ilişkin işlemlerden önce, genel Kurul alınabilecek önlemlere başvurarar dağıtılmayı önlemek konusunda en üstün özen ve çabayı göstermekle yükümlüdür.
Vakfın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, Yönetim Kurulu yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dağıtılmanın tescilini ister.

DAĞITMA KURULU
Madde 27) Asliye Mahkemesi isteği uygun görerek dağıtımın tesciline karar verdiği takdirde, karar tarihinde görevli bulunan Yönetim Kurulu, Dağıtma Kurulu’na dönüşür ve dağıtma işlerinin sonuna kadar bu sıfatla görevi sürdürür.
Ancak, Mahkemenin dağıtma kararında Yönetim Kurulu’nun Dağıtma Kurulu olarak görevi sürdürmesi sakıncalı bulunursa, mahkeme üç kişiden oluşacak bir Dağıtma Kurulu oluşturur. Bu Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri arasından ya da dışardan seçilebilir. Bu durumda, Dağıtma Kurulu üyelerine Mahkemece belirlenecek bir ücret verilir.

VAKFIN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK KURALLAR
Madde 28) vakfın dağıtılmasında alttaki kurallar uygulanır:
a. İlk olarak Vakfın mal varlığı saptanır ve bu amaçla ‘’Dağıtım Bilançosu’’ çıkarılır. Dağıtım Bilançosu ve Vakfın alacakları, borçları, para, taşınır taşınmaz malları ile haklarından oluşan mablağ belirlenir. Ortaya çıkan borçlar önce varolan kaynaklarla, yetmediği takdirde taşınır ve taşınmaz malların satımından elde edilecek kaynaklarla karşılanır. Dağıtma Kurulu, mal varlığının paraya çevrilmesinde en üstün özeni göstermekle yükümlüdür.
b. Borçların ödenmesinde, öncelikle Vakfın son çalışma programı gereğince ödenmesi gereken giderler ve Vakıfça üstlenilen yükümlülükler karşılanır.
c. Bu işlemler sonunda çıkan Vakfın safi mal varlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ve yetkili mahkemenin vereceği karar doğrultusunda Dağıtım Kurulu tarafından Vakfın izlediği amaçları gerçekleştirmeye çalışan bir ya da birkaç vakıf ya da kurum veya kuruluşa özgülenir.
d. Dağıtma sonuçları, Dağıtma Kurulu tarafından Mahkemeye, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, Vakıftan yararlanan tüm kişi ve kuruluşlara yazılı olarak bildirilir ve ilan yoluyla ayrıca kamuya da duyurulur.
e. Dağıtma Kurulu, Vakfa ait tüm belgeleri ve dağıtma işlemlerine ilişkin bütün dosyaları Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdür.BÖLÜM VSon Hükümler

RESMİ SENET’TE DEĞİŞİKLİK
Madde 29) Vakıf Resmi Senedi, Vakıf Yönetim Kurulu’nun en az sekiz üyesinin olumlu oyu ile aldığı kararla yapacağı öneri üzerine, Genel Kurul üyelerinin tam sayısının ¾ ünün toplantıda hazır bulunması durumunda salt çoğunluk oyuyla değiştirilebilir.
İlk toplantıda belirtilen yeterli sayı sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantıda Genel Kurul’a katılan üye sayısının 2/3 çoğunluk oyuyla Vakıf Resmi Senedi değiştirilebilir.
Yönetim Kurulu’nun Resmi Senet değişikliğine ilişkin öneri tasarısı ve gerekçesi, onbeş gün öncesinden üyelere gönderilmedikçe Vakıf Genel Kurulu’nda görüşülemez.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 30) Bu senette düzenlenmeyen hususlarda, Türk medeni Kanunu, 903 Sayılı Yasa ve Vakıflar Hakkındaki Tüzük hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK
Madde 31) Bu Vakıf Resmi Senedi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tescile ilişkin kararı tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.

KURUCU VAKFEDENLER
Madde 32) Vakfı oluşturan Kurucuların adları, meslekleri, konutları ve uyrukları işbu Senedin mütemmimi olan ekli listelerde gösterilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
(Geçici madde) Kuruluş işlemlerini yürütmek ve Vakfın tescili tarihinden sonra bir ay içinde yapılacak ilk genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevli geçici Yönetim Kurulu altta gösterilmiştir.
Faruk Eczacıbaşı, Başkan
Bülent Gönç
Ruşen Yaykın
Cengiz Ultav
Tuğrul Tekbulut
Ersin Töreci
Emrehan Halıcı

KURUCU VAKFEDENLER VEKİLİ
Rahmi Faruk Eczacıbaşı

KURUCU VAKFEDEN KİŞİLER LİSTESİ
Nüge Ajouz (Gülhan),
Kayhan Akduman.
Doç. Dr. Ahmet Vedat Akgiray,
Mehmet Murat Akgiray,
Prof. Dr. Ziya Aktaş,
Rahmi Aktepe,
Mehmet Yücel Akyelli,
Mehmet Ali Altaca,
Cem Altındağ,
Siraç Altındağ,
Onursal Alver,
Tanju Argun,
Prof. Dr. M. Erol Arkun,
Mürşit Arpalıgil,
Dr. Ali Arifoğlu,
Vurol Atabay,
Prof. Dr. Kılıçarslan Aytaç,
Prof. Dr. Mehmet Birol Baray,
Russell Thomas Barnes,
Doç. Dr. Mehmet Veysel Batmaz,
İbrahim Başaran,
A. Nuri Başoğlu,
Prof.Dr. Koray Başol,
Mehmet Ali Berkman,
Şükrü Emre Berkin,
Ahmet Musa Betil,
Acar Bumin,
Ahmet Okan Çağlar,
Doç. Dr. Mehmet Ufuk Çağlayan,
Mehmet Şevki Can,
Bekir Çelik,
Mustafa Ceran,
Osman Nuri Darcan,
Prof. Dr. Asuman Doğaç,
Mehmet Ali Doğançay,
Muhsin Doğrular,
Prof. Dr. Metin Durgut,
Şakir Mustafa Dinç,
Asiye Ayfer Ecevit,
Ferit Bülent Eczacıbaşı,
Rahmi Faruk Eczacıbaşı,
Birgül Egeli,
Selim Zafer Ellialtı,
Mustafa Eraslan,
Ömer Erginsoy,
Ömer Hayri Erkmen,
Üzeyir Garih,
Prof. Dr. Fethi Payidar Genç,
Recep Göknil,
İ. Bülent Gönç,
Prof. Atilla Gönenli,
Güngör Günalçın,
Osman Tunç Güvenç,
Prof. Dr. Orhan Güvenen,
Ahmet Güvener,
Doç Dr. Uğur Halıcı,
Emrehan Halıcı,
Prof. Dr. Ali Emre Harmancı,
Necdet Kabil,
Emin Cüneyt Kalpakoğlu,
Mehmet Bekir Kara,
Prof. Dr. Mehmet Ümit Karakaş,
Prof. Dr. M. Yahya Karslıgil,
Murat Kasaroğlu,
Necdet Kesmez,
N. Kaya Kılan,
Prof. Dr. Aydın Köksal,
Halis Komili,
Muhammet Kondakçı,
Mehmet Akın Kozanoğlu,
Şerafettin Nezih Kuleyin,
Zafer Kurdakul,
Mehmet Kurtoğlu,
Prof. Dr. Selahattin Kuru,
Mehmet Bekir Kutmangil,
Babür Kireç,
Prof. Dr. Duran Leblebici,
Prof. Dr. Oğuz Manas,
Ufuk Muhsinoğlu,
Kemal Nehrazoğlu,
Turgut Oğuz,
A. Caner Öner,
Prof. Dr. Tuncer İbrahim Ören,
G. Murat Özaydın,
Fahir Kadir Özcan,
Nazım Özdemir,
Prog. Dr. Ahmet Esen Özkarahan,
Meltem Seba Özturan,
Prof. Dr. Aydın Öztürk,
Hüsnü Paçacıoğlu,
Rıza Nur Paçalıoğlu,
Hatice Canan Pak,
Ahmet Nevzat Parlakbilek,
Erol Parmekerli,
Timuçin Pehlivanlı,
Nazım Ersin Poroy,
Prof. Dr. Mesut Razbonyalı,
Doç. Dr. Murad Rauf Serter,
Ahmet Umur Serter,
Oktay Sinanoğlu,
İsmail İlker Tabak,
Abdullah Tecdelioğlu,
Mehmet Tuğrul Tekbulut,
Miray Tekelioğlu,
Prof. Dr. Tosun Terzioğlu,
Prof. Ersin Töreci,
Haluk Recep Tükel,
Mustafa Tınaz Titiz,
Tayfun Uğur,
Cengiz Ultav,
Prof. Dr. Ahmet Gündüz Ulusoy,
Nurhan Rasin Ünal,
Tuncer Üney,
Güven Uzbay,
Prof. Dr. Neşe Yalabık,
Ruşen Yaykın,
Prof. Dr. Ali Yazıcı,
M. Vural Yılmaz,
Prof. Dr. Eyüb İlyasoğlu,
Doç. Dr. Fuat İnce,
Prof. Dr. Ahmet Nejat İnce,
Uğur Yüce,
E. Ali Yurtsever,
Erdoğan Şahin,
Prof. Dr. Halil Şengonca,
Hilmi Ahmet Şimşek

KURUCU VAKFEDEN KURULUŞLAR LİSTESİ
4K Bilgi İşlem Ltd.
Aknet Bilgi İşlem San. A.Ş.
Alarko Holding A.Ş.
Arçelik A.Ş.
Aromsa Ltd. Şti.,
Ayker Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Bağlan Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Ltd. Şti.,
Boğaziçi Bilgisayar Prog. Tic. Ve San. A.Ş.,
Bordata Bilişim Sistemleri Ticaret A.Ş.
Bilpa Bilgi İşlem Pazarlama A.Ş.
Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Byte Muhsinoğlu Bilgisayar Ltd. Şti.
Computer Ass. Ltd. Şti.
Ebi Eczacıbaşı Bilgi İletim San. Ve Tic. A.Ş.
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Elite Yönetim Danışım. Ve Tic. Ltd. Şti.
Gantek Bilgisayar Danışmanlık Tic. A.Ş.
Garanti Ticaret T.A.Ş.
Gebze Ticaret Odası
Gen-Pa Bilgi İşlem San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Halıcı Bilgi İşlem San. Tic. A.Ş.
Hazır Beton Birliği
Hawlett Packard Bilgisayar ve Ölçüm Sistemleri A.Ş.
Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.
I-Bimsa A.Ş.
IBM Türk Ltd. Şti.
IDG/UFT Int. Data Group Türkiye U. Arası Fuar. ve Yay. A.Ş.
Info Yatırım Holding A.Ş.
Isomak Tic. San. İmal Lt. Şti.
Karma Bilgisayar San. Ve Tic. A.Ş.
Koç Üniversitesi
Koç-Unisysy Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
Kocaeli Valiliği
Kutman Basın Yayın A.Ş.
Logo Bilgisayar Hizmetleri Paz. San. Ve Tic. A.Ş.
Link Bilgisayar Sistemleri Yaz. Don. San. Ve Tic. A.Ş.
MBSW Bilgisayar Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Metacom Bilgisayar ve Yüksek Teknoloji Uygulamaları A.Ş.
Mikrosoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.
Mozaik Danışmanlık San. Ve Tic. A.Ş.
Multima Bilgi ve İletişim Sistemleri Sanayi A.Ş.
Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti.
Porcan Modern Büro Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
Protek Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
Reuters Teknik Servis Limited Şti.
Sayısal Grafik Ltd. Şti.
Siemens Nixdorf Bilgisayar Sistemleri A.Ş.
Software A.G. Bilgi Sistemleri Tic. A.Ş.
Tetebar Endüstriyel Elektronik San. Ve Tic. Ltd.
Tübitak Başkanlığı,
Tüsiad Verisoft Bilgi işlem Ltd. Şti.
Vis Veri İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Yaman Bilgisayar Telekomünikasyon ve Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İnformatik Bilgisayar Sistemleri Tic. Ve San. A.Ş.
İnternet A.Ş.
İnterpo Yayıncılık Araştırma ve Org. Hizm. A.Ş.
İstanbul Teknik Üniversitesi Eta Vakfı